czynna od poniedziałku do piątku od 7.30 do 16.00

 

 

Cele i zadania świetlicy

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich. Poza tym w świetlicy realizowane są następujące cele i zadania:

 • Realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych szkoły.

 • Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

 • Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej.

 • Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.

 • Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny.

 • Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień; zajęć rozwijających sprawność manualną.

 • Organizowanie zajęć kształtujących umiejętności wypowiadania się na zadany lub dowolny temat.

 • Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

Rodzaje zajęć w świetlicy

 • Odrabianie zadań domowych samodzielnie lub z pomocą nauczyciela.

 • Zajęcia rozwijające motorykę małą.

 • Zajęcia plastyczno-techniczne. Orgiami.

 • Zajęcia muzyczno-plastyczne, zabawy przy muzyce.

 • Zajęcia kształtujące umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, gry dydaktyczne, zabawy tematyczne).

 • Zajęcia sportowe. Gry i zabawy ruchowe, zabawy na placu zabaw lub na boisku.

 • Gry planszowe, układanie puzzli i zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne klockami.

 • Zajęcia literackie – wspólne czytanie literatury dziecięcej.

 • Zajęcia komputerowe. Zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i filmów edukacyjnych, prezentacje mulitimedialne.

 • Gry i zabawy według pomysłów i zainteresowań dzieci.

 • Konkursy plastyczne, recytatorskie, itp.

 • Uroczystości świetlicowe.

Regulamin świetlicy

 • W świetlicy jesteśmy po to, aby pilnie i systematycznie się uczyć, miło i przyjemnie oraz bezpiecznie spędzać czas wolny.

 • Szanujemy rzeczy własne i kolegów.

 • Bierzemy czynny udział w zajęciach świetlicowych i przestrzegamy zasad bezpieczeństwa w trakcie zajęć.

 • Dbamy o porządek w sali; tornistry, gry i zabawki kładziemy w wyznaczonym miejscu. Po zajęciach i zabawie zawsze porządkujemy swoje miejsce pracy.

 • Nie przeszkadzamy nauczycielom w prowadzeniu zajęć, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie. Staramy się cicho pracować i bawić.

 • Nie wychodzimy z sali bez zgody nauczyciela. W czasie zabaw na boisku szkolnym nie oddalamy się od nauczyciela i grupy. Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa ustalonych wcześniej z nauczycielem.

 • Przezwyciężamy błędy i pracujemy nad swoim charakterem.

Ramowy plan dnia świetlicy

 

7.30 – 11.30

Dowolne gry i zabawy. Przygotowanie się do lekcji. Budowle z klocków. Zajęcia manualne i plastyczno-techniczne. Zajęcia zorganizowane zgodne z tematem tygodnia.

 

11.30 – 12.00

Obiad.

 

12.00 – 14.30

Odrabianie zadania domowego. Zajęcia zorganizowane zgodne z tematem tygodnia: pogadanki, zajęcia z książką, filmy edukacyjne, zajęcia plastyczno-techniczne i konstrukcyjne, zagadki, quizy. Organizacja odwozu uczniów autobusem szkolnym.

 

14.30 – 16.00

Zabawy ruchowe. Zabawy w kącikach zainteresowań. Dowolne gry i zabawy.

 

Ramowy plan dnia w świetlicy szkolnej podlega zmianom w zależności od potrzeb bieżących, pogody, zainteresowań, samopoczucia i aktywności dzieci.


Na świetlicy miło płynie czas…